Laden…

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING van Flanders Youth Society for Entrepreneurship (FLYSE)

FLYSE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons- gegevens. FLYSE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en re- gelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als FLYSE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

FLYSE
Tweekerkenstraat
9000 Gent
info@flyse.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door FLYSE verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de be- veiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrek- king daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BewaartermijnVolgens de algemene GDPR-regulatie worden deze gegevens niet langer bijgehouden dan een termijn van 5 jaar na laatste gebruik. Dit staat ook symbool voor de termijn waarin de gemiddelde student zijn opleiding afmaakt. Indien de persoon desgewenst verder op de hoogte wil gehouden worden omtrent acties, evenementen,… van FLYSE dient deze opnieuw zijn toestemming te geven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens.